klik op het logo voor een toelichting op het ontwerp

Contactgegevens

De Stichting Dorpsraad Molenhoek is per 21 januari 2017 gevestigd op het adres van het LOP in het winkelcentrum Molenhoek:

Dorpsraad Molenhoek
Prinsenweg 3 c
6584 AZ Molenhoek Lb

Anonieme of nagenoeg anonieme brieven en e-mails worden niet in behandeling genomen.

Dorpsraad Molenhoek

Dorpsraad Molenhoek bestaat uit inwoners van het dorp Molenhoek die zich enthousiast en op vrijwillige basis inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp. Ze is een Stichting met als doel 'het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in Molenhoek'.

De Dorpsraad is gevarieerd samengesteld. De leden zijn niet gekozen. Het is dus geen vertegenwoordigend bestuursorgaan met achterbannen en verkiezingen. Daarvoor is bewust gekozen omdat een vertegenwoordigend orgaan ten koste gaat van onderlinge betrokkenheid, effectieve samenwerking, creativiteit en flexibiliteit.

Niettemin vindt de Dorpsraad die vertegenwoordiging een groot goed. Zij wil functioneren als de oren, ogen en neus van Molenhoek en optreden namens de bevolking. Daarom peilt zij regelmatig de mening en wensen van de inwoners. Zij doet veelvuldig een beroep op dorpsgenoten om persoonlijk, per e-mail of in bijeenkomsten hun ideeën en wensen te uiten.

De Dorpsraad vergadert maandelijks in het Lees- en Ontmoetingspunt. De vergaderingen zijn openbaar. Agenda en verslagen zijn te vinden op deze website.

 

Leden dorpsraad


Ine Medendorp
Voorzitter

Petra Poulissen
Aanspreekpunt vrijwilligers

Jacqueline Konings
Activiteiten coördinatie

Harry Hendrix
Website, communicatie en Molenhoek pakt aan

Piet Roberts
Website, communicatie en Molenhoek pakt aan

Harry van den Berg
Infrastructuur en DNA van het dorp

Helene Koesen
Penningmeester

Lia Wildeman
Website & communicatie

Marion van Pagée
Secretaris

 

Wat doet de Dorpsraad?


Voorzieningen en activiteiten

De Dorpsraad schept nieuwe voorzieningen, houdt die in stand en onderneemt activiteiten om de leefbaarheid te bevorderen. Voorzieningen en activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door individuen, commissies en werkgroepen, waaraan ook niet-dorpsraadleden (kunnen) deelnemen. Ook stimuleert de Dorpsraad dorpsgenoten en organisaties tot activiteiten en ondersteunt bij de uitvoering.
Hieronder vind je een overzicht van die voorzieningen en activiteiten. Heb je zin om aan één of meer van die activiteiten deel te nemen of wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar:
info@dorpsraadmolenhoek.nl.


Lees- en Ontmoetingspunt

De Dorpsraad heeft in het winkelcentrum een bibliotheek en ontmoetingsruimte ingericht. Het is een laagdrempelige voorziening met een rijkelijk gevulde bibliotheek, waar je gratis boeken kunt ruilen.
Er staat een kast waar dorpsgenoten zelfgemaakte producten kunnen aanbieden en verkopen ('Ieder z'n plank'). Ook kunnen kunstenaars er exposeren.
Gastvrouwen en -heren maken je wegwijs in de ontmoetingsruimte. Je bent op de openingstijden van harte welkom voor een drankje of een gesprek met andere bezoekers.
Vaste openingstijden: dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Adres: Winkelcentrum, Prinsenweg 3c.
Contactpersoon bibliotheek: Lenny Molle (lenny.molle@dorpsraadmolenhoek.nl)
Contactpersoon voor 'Ieder z'n Plank': Ine Medendorp (ine.medendorp@dorpsraadmolenhoek.nl)
Contactpersoon exposities: Ine Medendorp (ine.medendorp@dorpsraadmolenhoek.nl)
Voor de weggeefkast: neem contact op met één van de gastvrouwen of -heren.


Activiteiten

Regelmatig organiseert de Dorpsraad activiteiten zoals muziekuitvoeringen, workshops, lezingen en cursussen. Die activiteiten hebben naast een educatieve en/of recreatieve functie ook een ontmoetingsfunctie. Zij leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en samenhang in het dorp. Er zijn activiteiten op diverse terreinen zoals entertainment, kunst en cultuur, zorg en welzijn en lokale samenwerking.
Voor een overzicht van de activiteiten in de komende maand zie de activiteitenkalender.

Contactpersoon: Jacqueline Konings (jacqueline.konings@dorpsraadmolenhoek.nl).


Molenhoek pakt aan

Onder het motto 'Molenhoek pakt aan' roept de Dorpsraad Molenhoekers jaarlijks op om leefbaarheidsprojecten in te dienen. Dit leverde in de afgelopen jaren een rijke oogst aan kansrijke projecten op. De Dorpsraad stimuleert en faciliteert deze projecten onder andere met kleine stimuleringsprijzen, beschikbaarstelling van ruimte, publiciteit, adviezen, enzovoorts. De projectindieners blijven verantwoordelijk voor de uitvoering.
Voor een samenvatting en evaluatie van alle MPA-projecten in de afgelopen jaren zie evaluatie MPA. Lees meer....
Contactpersoon: Harry Hendrix (harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl)


Samenwerking

De Dorpsraad werkt samen met andere organisaties, verenigingen en personen die zich ook inzetten voor leefbaarheid. Zij neemt geen taken van hen over maar stimuleert en ondersteunt hen indien nodig en gewenst. Op diverse terreinen werkt zij ook op uitvoeringsniveau samen met deze partners.
Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeente Mook en Middelaar, basisschool De Grote Lier, Kandinsky, de Winkeliersvereniging, Animo, gezondheidscentrum De Vuursteen, het CAM, Molenhoeks Makkie, Vluchtelingenhulp, het Beweegcollectief, HAN-Hogeschool, VKKL, dorps- en wijkraden, enz.
Contactpersoon: Ine Medendorp (ine.medendorp@dorpsraadmolenhoek.nl).


Klachten en wensen van dorpsgenoten

Klachten en wensen van dorpsbewoners neemt de Dorpsraad serieus. Zij richt zich daarbij vooral op het verhelderen van de klacht en de wensen. Ook ondersteunt zij bij het zoeken naar oplossingsrichtingen. Zij stimuleert in eerste instantie dorpsbewoners om zelf actie te ondernemen.
Contactpersoon: Ine Medendorp (ine.medendorp@dorpsraadmolenhoek.nl).


Website en communicatie

De Dorpsraad is actief in het verspreiden van informatie over activiteiten en voorzieningen met betrekking tot leefbaarheidszaken.
Op onze website www.dorpsraadmolenhoek.nl. is actuele informatie te vinden over activiteiten en voorzieningen in het dorp. Drie keer per jaar verschijnt er een huis aan huis bezorgde dorpsraadkrant. Regelmatig versturen we een digitale Nieuwsbrief, die dorpsbewoners op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en plannen. Zij kunnen zich daarop abonneren via info@dorpsraadmolenhoek.nl. Ook via flyers, affiches en stukjes in de plaatselijke media maken we dorpsbewoners attent op activiteiten die in het LOP of elders in het dorp plaatsvinden.
Dorpsraad Molenhoek stimuleert de verdere uitbouw van de gemeentelijke interactieve website maasburen (www.maasburen.nl) en maakt daarvan zelf ook intensief gebruik.
Contactpersonen: Piet Roberts (piet.roberts@dorpsraadmolenhoek.nl) en Harry Hendrix (harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl).


Gevraagd en ongevraagd advies

De Dorpsraad krijgt regelmatig vragen en beleidsstukken van de gemeente met het verzoek om advies. Ook zelf is zij alert op gemeentelijk beleid dat de leefbaarheid van Molenhoekers aangaat. Dat kan leiden tot schriftelijke of mondelinge adviezen aan de gemeente.
Contactpersoon: Ine Medendorp (ine.medendorp@dorpsraadmolenhoek.nl).

 

ANDERE SITES