klik op het logo voor een toelichting op het ontwerp

Visie en uitgangspunten Dorpsraad Molenhoek

Leefbaarheid

De Dorpsraad streeft naar vergroting van de leefbaarheid van Molenhoek. Bij leefbaarheid denkt zij aan sociale samenhang, gemeenschapszin, optimale voorzieningen, veiligheid, hoge kwaliteit van de openbare ruimte, enzovoorts.

Signaleren en verbeteren

De Dorpsraad signaleert wat beter kan en onderneemt verbeteracties. Daarbij sluit zij aan bij signalen van bewoners. Een resultaat daarvan is bijvoorbeeld het Lees- en Ontmoetingspunt, 'waar altijd wat te doen is'.

Samenredzaamheid

Zij stimuleert en ondersteunt dorpsgenoten om zelf en/of samen met de Dorpsraad aan de slag te gaan. Leefbaarheid ziet zij als een zaak van alle dorpsbewoners. Samen hebben we meer slagkracht. 'Samenredzaamheid' is dan ook het devies. Zo levert zij een belangrijke bijdrage aan wat de overheid de 'participatiesamenleving' noemt. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de projecten van 'Molenhoek pakt aan'.

'Molenhoek pakt aan'

Nieuwe ideeën en wensen met betrekking tot de leefbaarheid van Molenhoek zijn van harte welkom. Waar mogelijk zal de Dorpsraad die ondersteunen bijvoorbeeld met adviezen, een kleine financiële bijdrage, ondersteuning van subsidieaanvragen, beschikbaar stellen van ruimte tegen een kleine vergoeding en publiciteit via onze website, nieuwsbrief, dorpsraadkrant, enzovoorts.

Platform en broedplaats

De Dorpsraad wil een herkenbaar en vindbaar platform zijn en een broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven. Dorpsgenoten moeten er altijd terecht kunnen met wensen, ideeën en klachten met betrekking tot leefbaarheid.

Samenwerking met gemeente

De samenwerking met de gemeente is via een convenant geregeld. De Dorpsraad krijgt subsidie maar dat betekent niet dat zij een verlengde is van het gemeentebestuur. Zij opereert als onafhankelijk orgaan dat zich vooral laat leiden door de vragen en wensen van dorpsgenoten. Daarbij verliest zij de belangen van de gemeente als geheel niet uit het oog. De Dorpsraad legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en haar financiële huishouding.
Er is sprake van een constructieve samenwerking. Zo organiseert de Dorpsraad regelmatig een zogenoemde 'Meet and Greet' tussen B&W en Molenhoekers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE SITES